วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา เดิมบ้านทุ่งขนาน เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เมื่อมีความเจริญ และประชากรเพิ่มมากขึ้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศให้เป็นตำบลใช้ชื่อว่า ต.ทุ่งขนาน และที่ได้ขื่อว่าทุ่งขนานเพราะมีทุ่งหญ้ากว้างขนานไปกับถนนทั้งสองข้างเป็นแนวยาว สภาพทั่วไปของตำบล ต.ทุ่งขนาน ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสอยดาวประมาณ 13 กม. มีพื้นที่ 127.5 ตร.กม. หรือประมาณ 79,687.5 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ เหมาะแก่การทำสวนผลไม้ เช่น ลำไย ลิ้นจี่ มีทั้งหมดจำนวน 16 หมู่บ้าน มีการปกครองท้องถิ่นแบบ อบต. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่มันสำปะหลัง และทำสวนผลไม้ และเนื่องจากสภาพของ ต.ทุ่งขนาน เป็นที่ราบโอบล้อมไปด้วยภูเขา มีอากาศหนาวเย็นจึงนิยมปลูกลิ้นจี่ และลำไยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ อาณาเขตตำบล ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอคลองหาด จังหวัดจันทบุรี ทิศใต้ ติดกับ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ทิศตะวันออก ติดกับ ประเทศกัมพูชา ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลทับช้าง และ ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,658 คน ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่ อาชีพเสริม ค้าขาย ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 1. อบต.ทุ่งขนาน 2. สถานีอนามัย ต.ทุ่งขนาน 3. ป้อมยามตำรวจ เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล เดินทางโดยรถยนต์จากทางหลวงหมายเลข 3 จนถึง กม.ที่ 330 เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสาย 317 ผ่าน อ.มะขาม อ.โป่งน้ำร้อน บ้านตามูล ผ่านตลาดปะตง จึงถึงหลักกิโลเมตรที่ 76 เลี้ยวขวาไปตามถนนหมายเลข 3448 สายทุ่งขนาน - สวนส้ม ระยะทางประมาณ 10 กม. ถึงหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งขนาน สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น